حراج!

سون هون ماسک صورت حاوی گل ساعتی | 7th Heaven Passion Mask

ناموجود

  • حاوی گل ساعتی و انار
  • حاوی ویتامین E
  • آنتی اکسیدان
  • لایه بردار
  • مناسب برای انواع پوست
  • حداکثر مقدار مجاز برای این محصول: 2

وضعیت موجودی: ناموجود

مقایسه
کشور سازنده

بارکد کالا

حجم (ml)

پروانه بهداشتی

مواد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه:
اﻓﺸﺮه ﮔﻞ ﺳﺎﻋﺘﯽ: ﻏﻨﯽ از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E، ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﭘﻮﺳﺖ
اﻧﺎر: ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎي ﮐﻠﺎژن، ﺟﻮان ﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ
ﺗﻤﺸﮏ: ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺮي زودرس
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﻪ ﻣﺪت 20 ﺗﺎ 25 دﻗﯿﻘﻪ (ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد)، روي ﺻﻮرت ﻗﺮار داده ﺳﭙﺲ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

محصولات مشابه...

X