حراج!

سون هون ماسک صورت حاوی جلبک دریایی | 7th Heaven Dead Sea Mask

ناموجود

  • حاوی جلبک دریایی و نمک دریایی
  • حاوی عصاره اسطوخودوس
  • تمیز کننده منافذ
  • طراوت بخش
  • مناسب برای پوست مختلط و چرب
  • حداکثر مقدار مجاز برای این محصول: 2

وضعیت موجودی: ناموجود

مقایسه
کشور سازنده

بارکد کالا

پروانه بهداشتی

حجم (g)

مواد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه:
ﻧﻤﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪه: درﻣﺎن ﺟﻮش
(ﭘﺎﮐﺴﺎزي و ﻟﺎﯾﻪ ﺑﺮداري ﭘﻮﺳﺖ )ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﺟﻠﺒﮏ درﯾﺎﯾﯽ ﻗﻬﻮه اي: ﻣﻨﺒﻊ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺮي ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس: ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزي رادﯾﮑﺎل ﻫﺎي آزاد
ﺷﺎداﺑﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺮي زودرس
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف:
ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎﺳﮏ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺎﯾﻪ ﺿﺨﯿﻤﯽ روي ﺻﻮرت ﺧﻮد ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﻣﻞ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯿﺸﻮد، ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﭙﺲ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

محصولات مشابه...

X